Aftale vilkår 01. jan. 2016.

1) Rejse tilmelding / bestilling.

Aftalen er bindende for begge parter, når rejsebekræftelse er udstedt. Såfremt der er tale om telefonsalg hæfter kunde for betaling ved telefonisk bestilling. Såfremt denne regel er gældende har kunde mundtlig fået dette oplyst ved bestilling. I øvrigt er bestilling bindende når den af bureauet fastsatte indbetaling, er modtaget rettidigt, og i overensstemmelse med de herfor fastsatte frister. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at bekræfte de mundtlig meddelte, og/ eller i brochure meddelte vilkår for rejsen.

Depositum: Ved bekræftelse af et pakke rejse arrangement betales et depositum på min. 10 % af pakkearrangementets pris, eller det i arrangements beskrivelsen fastsatte beløb. Ved bekræftelse af flybilletter alene betales et ikke refunderbart depositum på 5 % eller min. Kr. 300,00 pp. Betaling for sygeafbestillingsforsikring skal ske samtidig med indbetaling af depositum, eller senest 7 dage efter bestilling af forsikringen. Manglende indbetaling vil betyde at Deres afbestillingsforsikring ikke er dækkende, men vil ikke fritage Dem for pligt til at indbetale den aktuelle præmie.

2) Afbestilling:

Pakkerejse arrangement: Ved afbestilling af rejse, efter indbetalt depositum, tidligere end 60 dage før afrejse; opkræves et ekspeditionsgebyr på ialt 10 % af rejsens pris, dog min. Kr. 1000,00. Ved afbestilling 60-45 dage før afrejse, opkræves et gebyr på 50 % af rejsens pris, ved afbestilling. Ved senere afbestilling har kunden ikke krav på godtgørelse. Hvis der indenfor et tidsrum på 14 dage før afrejse opstår en situation hvor Danske myndigheder fraråder rejse til den bestilte destination, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Afbestilling skal ske skriftligt direkte til bureauet, med evt. angivelse af betingelser for afbestilling. Overdragelse af en rejse til anden person kan ske under særlige omstændigheder:

a) Hvis der er tale om en gruppe rejse, hvor navne liste indleveres på et givent tidspunkt.

b) Overdragelse skal ske senest 40 dage før afrejse.

c) Overdragelse forudsætter at de transportører der indgår i rejsen tillader navne ændring. Visse typer af flybillet tillader ikke navneændring, hvorfor der kan være omstændigheder hvor det er forbundet med ganske store omkostninger at overdrage en rejse.

d) Den oprindelige køber af rejsearrangementet hæfter for alle forpligtigelser i forhold til den oprindelige bestilling.

e) Ved overdragelse af en bestilt rejse opkræves ekspeditionsgebyr på kr 500,00. per person.

Afbestilling i forbindelse med sygdom: Det anbefales at der tegnes en sygdomsafbestillingsforsikring, i forbindelse med reservation af deres rejse. Bemærk at betaling af denne skal ske i umiddelbar tilslutning til bestilling; og senest 7 dage efter bestilling.

3) Flybilletter:

Ved fremsendelse af rejsebekræftelse betragtes billet som værende bestilt. Ved afbestilling efter dette tidspunkt, dog før billetudstedelse vil det opkrævede depositum være at betragte som ekspeditionsgebyr, der ikke refunderes. Såfremt der er tale om udstedte billetter der ikke kan afbestilles, eller refunderes skal hele billettens pris indbetales. Bemærk at en række lavprisselskabers regler IKKE tillader afbestilling, eller kun i begrænset omfang tillader afbestilling/ændring mod betaling af gebyr. Særlige regler gældende for Deres flybillet oplyses ved forespørgsel.

4) Rejser med rutefly:

Rejser med rutefly kan være underlagt særlige bestemmelser med hensyn til depositum, annullering, ændring af rejsetid etc. Disse regler fastsættes af det enkelte luftfartsselskab, og kan ændres med ganske kort varsel. Deres rejser er således underlagt de på salgstidspunktet gældende betingelser. Det er den rejsendes eget ansvar at få udleveret alle særlige bestemmelser for rejser med rutefly. Check-in tider er seneste mødetider, og selve check-in proceduren skal være overstået på de angivne tider. Vær venligst opmærksom på om Deres transportør kræver genbekræftelse af flybillet senest 72 timer før afrejse.

5) Luftfarts selskabets ansvar:

I.fb. med bortkommet bagage m.v. er luftfartselskaber erstatnings pligtige i henhold til international lov. Dette betyder ofte relativ lave erstatningssummer. Vi henleder derfor opmærksomheden på at de sikrer Dem at De har den nødvendige forsikrings dækning. Spørg evt. ved bestilling af rejse.

6) Pas og Visum:

Det er til enhver tid den rejsende der er ansvarlig for at sikre sig at alle formalia vedr. visum ansøgning bringes i orden. Bureauet er gerne behjælpelig med vejledning, om gældende regler, samt med ansøgnings blanketter mv. Såfremt en ansøgning ekspederes gennem bureauet må der påregnes et ekspeditions gebyr. Den rejsende har pligt til at oplyse korrekt navn, fødselsdato og statsborgerskab ved forespørgsel. Opmærksomheden henledes i øvrigt på at ekspeditions tiden for udstedelse af visum til visse lande kan være ganske lang. Manglende opfyldelse af krav der vedrører indrejsetilladelse vil IKKE tilsidesætte de for bureauet gældende afbestillings betingelser.

7) Vaccinationer:

Bureauets oplysninger om vaccinationskrav vil til enhver tid være vejledende og uden lægeligt ansvar. Den henvises til Deres læge, eller evt. Rejsemedicinsk klinik, tlf. 8612 2085, eller Statens serum institut.

8) Rejsearrangørens ansvar og forpligtigelser:

Rejsecenter Djursland anbefaler sine gæster i forbindelse med køb af rejse at tegne en rejseforsikring af et sådant omfang at den sammen med en evt. husstands forsikring el. lign. dækker både personer og bagage på rejsen.

Rejsecenter Djursland fraskriver sig således ansvar for tab ulemper og skader: – på rejsedeltagerens ejendele; – som følge af forsinkelser, der måtte bevirke tab af arbejdsfortjeneste; -I forbindelse med byggegener og trafikstøj, som rejsebureauet er uden indflydelse på, og som ikke forelå oplyst ved aftalens indgåelse; – i forbindelse med forcemajeur lignende situationer, såsom naturkatastrofer, krig, strejke, borgerlige uroligheder o.l. Rejsearrangøren forbeholder sig ligeledes ret til ved prisstigninger der i form af øgede afgifter eller valutakursændringer indtræder efter aftalens indgåelse, at regulere den aftalte pris. Såfremt en sådan regulering medfører stigninger på over 10 %, er rejsedeltager berettiget til at kræve aftalen ophævet. Stigninger skal varsles senest 14 dage før afrejse.

9) Aflysning:

Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en programsat rejse forbeholder bureauet sig ret til at aflyse denne senest 14 dage før afrejse. Ved en aflysning begrundet i manglende tilmelding, eller begrundet i andre forcemajour-lignende forhold har kunden ikke krav på erstatning. Ved sådanne situationer refunderes alle indbetalte beløb.

10) Ændring:

Evt. ændring af Deres rejse efter bestilling, skal ske i enighed mellem rejseudbyder og rejsende. Det er meget vigtig at de gør bureauet opmærksom på særlige forhold og ønsker de har til transport og hotelophold.

11) Skatter / afgifter / valuta.

I nogle lande pålægges udrejsende turister at erlægge afgifter kontant i ”hård” valuta til en slunken statskasse. I den udstrækning bureauet er bekendt med sådanne regler i Deres bestemmelses land vil de blive udkommunikeret. Bureauet er ikke ansvarlig for disse oplysninger.

12) Reklamationer:

Ved reklamation anmodes om at der straks ved opståelse rettes henvendelse til bureauets repræsentant eller samarbejdspartner på stedet. Er der mulighed for øjeblikkelig udbedring / afhjælpning af en situation vil dette ske, alternativt bedes der om muligt rettes kontakt til vort kontor.

Enten via tlf. +45 70275270; eller e-mail: post@rejsecenterdjursland.dk. Ny Lufthavnsvej 21, 8560 Kolind – Denmark Tel: +45 70 275 270 Fax: +45 70 275 272